ฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียว Sanko ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้คอยดูแลด้านการเรียน เส้นทางหลังจบการศึกษา การดำเนินชีวิต ฯลฯ ให้กับนักเรียนแต่ละคน

สคูลเคาน์เซลเลอร์

สถานศึกษาในเครือซังโคกักคุเอ็นจะมีสคูลเคาน์เซลเลอร์เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ในด้านจิตวิทยา เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือความกังวลใจก็จะช่วยกันคิดและให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถแก้ปัญห าเหล่านัน้ ได้

ทุนการศึกษา

ผู้ที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียว Sanko เป็นเวลา 6 เดือนขึน้ ไป มีความประพฤติและผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อจบการศึกษาและต้องการเรียนต่อจะสามารถยื่นเรื่องขอทุนการศึกษาได้

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เดือนละ 30,000 เยน (1ปี)
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กำหนดล่วงหน้า)
เดือนละ 48,000 เยน (1ปี)
ทุนการศึกษาแอลเอสเอช เอเชีย
100,000 เยน (จ่ายงวดเดียว)
ทุนการศึกษาบริษัทเคียวริทสึ เมนเทนแนนซ์จำกัด
เดือนละ 60,000 เยน (1ปี)

หอพักนักเรียน

มูลนิธิเคียวริทสึอินเตอร์เนชันแนลจัดเตรียมหอพักนักศึกษาที่ดำเนินการโดยบริษัทเคียวริทสึ เมนเทนแนนซ์จำกัด ให้นักศึกษาต่างชาติได้พักอาศัยในราคาพิเศษ

ความพิเศษ
ผู้จัดการหอพักก็พักอยู่ที่หอเช่นกัน เพื่อดูแลความปลอดภัยและประสานงานกับทางโรงเรียน
อาหารฝีมือผู้จัดการหอพัก เพื่อดูและสุขภาพของนักเรียน สามารถจัดอาหารสำหรับผู้ป่วย
มีทัง้ นักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ เพื่อให้ได้เรียนรู้และสร้างมิตรภาพนานาชาติระหว่างนักเรียน
หอพักนักเรียน มีอุปกรณ์และสิ่งต่างๆเพียบพร้อมสำหรับการเรียน

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการหางานพิเศษ

นักเรียนที่มี “ใบอนุญาตให้ทำงานพิเศษ” จะทำงานพิเศษได้สัปดาห์ละไม่เกิน 28 ชั่วโมง ยื่นเรื่องขอ “ใบอนุญาตให้ทำงานพิเศษ” ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังจากมาถึงญี่ปุ่นแล้ว เมื่อคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้วจึงหางานที่เหมาะกับระดับภาษาญี่ปุ่นของตน อาจารย์จะให้ความช่วยเหลือในการหางานพิเศษที่เหมาะสม