รายละเอียดการรับสมัคร / เอกสารประกอบการสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

หลักสูตร 1 ปี
เปิดเรียน เมษายน
เวลาเรียน (แบ่งเป็น 2 ภาค)
 • ภาคเช้า 9.10 น. - 12.40 น.
 • ภาคบ่าย 13.45 น. - 17.15 น.
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
เปิดเรียน ตุลาคม
เวลาเรียน (แบ่งเป็น 2 ภาค)
 • ภาคเช้า 9.10 น. - 12.40 น.
 • ภาคบ่าย 13.45 น. - 17.15 น.
หลักสูตร 2 ปี
เปิดเรียน เมษายน
เวลาเรียน (แบ่งเป็น 2 ภาค)
 • ภาคเช้า 9.10 น. - 12.40 น.
 • ภาคบ่าย 13.45 น. - 17.15 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี

 1. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาปกติ ระยะเวลา 12 ปีที่ประเทศบ้านเกิด และมีอายุ 18 ปีขึน้ ไป
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับที่มีคุณสมบัติเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ประเทศบ้านเกิด และมีอายุ 18 ปีขึน้ ไป
 • * จะมีการทดสอบแบบย่อเพื่อเช็คระดับและความสามารถพืน้ ฐานเมื่อทำการสมัคร
 • * การจัดห้องเรียนจะพิจารณาจากผลการทดสอบวัดระดับที่โรงเรียนจัดขึน้ ผู้สมัครจึงอาจไม่ได้เข้าเรียนในระดับที่ต้องการ

ขั้นตอนการสมัคร

1) เอกสารของผู้สมัคร

 1. (1) ใบสมัคร (ใข้แบบฟอร์มที่กำหนด, ผู้สมัครเป็นผู้เขียนใบสมัคร)
 2. หลักฐานวุฒิการศึกษาขัน้ สูงสุด ฉบับจริง หรือใบแสดงการสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง
  * ผู้ที่ยังศึกษาอยู่ขอให้ใช้เอกสารรับรองสถานะการเป็นนักเรียนนักศึกษา
 3. หนังสือแสดงผลการเรียนของการศึกษาขัน้ สูงสุด
 4. รูปถ่าย (3 x 4 ซม.) 8 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ติดรูปที่ใบสมัคร 1 ใบ)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

* ทางโรงเรียนอาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้

 • เอกสารแสดงการทำงาน (ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงาน) (สำหรับผู้ที่เคยทำงานมาก่อน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทาง, ผู้ที่เคยเดินทางมาญี่ปุ่น ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่า)
 • เอกสารแสดงความสามารถภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ที่มี, ใบแจ้งผลการสอบ เช่น การสอบ EJU JLPT JPT หรือเอกสารแสดงผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น)

2) อกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

A ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 1. หนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เขียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, ต้องประทับตรา)
 2. เอกสารรับรองการทำงานหรือเอกสารรับรองกิจการ
 3. เอกสารแสดงการชำระภาษีเขตหรือเอกสารรับรองการชำระภาษี
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ระบุชื่อทุกคนที่อยู่ในทะเบียนบ้าน) หรือเอกสารรับรองการลงทะเบียนชาวต่างชาติ (ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น)
 5. เอกสารรับรองการลงทะเบียนตราประทับ
 6. เอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารแสดงความสัมพันธ์พ่อแม่และบุตร, ใบเกิด, เอกสารทางการแสดงความสัมพันธ์ในฐานะญาติ)
 7. เอกสารรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร

B ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น (กรณีที่ส่งเงินมาจากประเทศบ้านเกิด)

 1. หนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เขียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, ต้องประทับตรา)
 2. เอกสารรับรองการทำงาน
  * ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขอให้ยื่นเอกสารรับรองการประกอบกิจการ
 3. เอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารแสดงความสัมพันธ์พ่อแม่และบุตร, ใบเกิด, เอกสารทางการแสดงความสัมพันธ์ในฐานะญาติ)
 4. เอกสารรับรองการชำระภาษี (เอกสารที่ระบุจำนวนเงินรายได้ของสามปีที่ผ่านมา)
 5. เอกสารรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้รับผิดชอบ (เป็นเงินเยนหรือดอลล่าร์สหรัฐ)

C ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 1. เอกสารรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้สมัคร (เป็นเงินเยนหรือดอลล่าร์สหรัฐ)
 2. เอกสารแสดงรายได้ประจำปี
หมายเหตุ
 • โรงเรียนอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากบางกรณีอาจต้องใช้เอกสารต่างกัน
 • ต้องแนบคำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นของเอกสารทัง้ หมด (กรุณาติดต่อโรงเรียนหากไม่สามารถแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 • เอกสารในรายการข้างต้น หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานรัฐ ต้องเป็นเอกสารที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือน

3) ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก

20,000 เยน (เท่ากันทัง้ กรณี A B C)

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการคัดเลือกพร้อมกับค่าเล่าเรียนในวันที่ทำเรื่องเข้าเรียน

วิธีการคัดเลือก

โรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารที่ยื่น หากจำเป็นอาจพิจารณาโดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบผู้สมัคร และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การแจ้งผลการคัดเลือก

เมื่อผ่านการพิจารณาของทางโรงเรียนแล้ว โรงเรียนจะรวบรวมเอกสารนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยื่นเรื่องขอรับ “ใบสถานภาพการพำนัก” ผลการพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ต้องใช้เวลาราว 2-3 เดือนหลังจากยื่นเอกสาร จึงจะทราบผลการพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การทำเรื่องเพื่อเข้าเรียนและการขอวีซ่า

 1. ผู้สมัครขำระค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับการแจ้งรับ “ใบสถานภาพการพำนัก” โรงเรียนจะส่ง “เอกสารอนุญาตให้เข้าเรียน” และ “ใบสถานภาพการพำนัก” ให้แก่ผู้สมัคร
 2. ผู้สมัครยื่นขอวีซ่านักเรียน (College Student) ที่สถานทูตญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุด พร้อมเอกสารต่อไปนี ้
  • ใบสถานภาพการพำนัก
  • หนังสือเดินทาง
  • รูปถ่าย 2 ใบ
 3. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อแจ้งกำหนดการเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นของผู้สมัคร
 • * การดำเนินการเกี่ยวกับ “ใบสถานภาพการพำนัก” ตัง้ แต่ยื่นขอจนได้รับจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ถ้านับเวลาตัง้ แต่การยื่นเอกสารสมัครกับทางโรงเรียนจนถึงเดินทางมาที่ญี่ปุ่น จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน

ค่าใข้จ่ายในเรียน

หลักสูตร 1 ปี
ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 600,000 เยน
ค่าสถานที่และอุปกรณ์ 60,000 เยน
อื่นๆ 25,000 เยน
รวม 735,000 เยน
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 900,000 เยน
ค่าสถานที่และอุปกรณ์ 90,000 เยน
อื่นๆ 25,000 เยน
รวม 1,065,000 เยน
หลักสูตร 2 ปี
ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 1,200,000 เยน
ค่าสถานที่และอุปกรณ์ 120,000 เยน
อื่นๆ 25,000 เยน
รวม 1,395,000 เยน
 • ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก 20,000 เยน (ชำระพร้อมกับค่าเล่าเรียนในวันที่ทำเรื่องเข้าเรียน)

ช่วงรับใบสมัคร

 • “ภาคการศึกษาเดือนเมษายน”กันยายน - พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า
 • “ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม”มีนาคม - พฤษภาคม ของปีเดียวกัน

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ กับการเจรจากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง