ขอรับเอกสาร / ติดต่อสอบถาม

ท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือขอรับเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซันโค สาขาโตเกียว (Sanko Japanese language School, Tokyo) กรุณาใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้

สาหรับการขอรับเอกสาร เราจะส่งลิงค์สาหรับดาวน์โหลดเอกสารกลับไปให้

* จาเป็นต้องกรอก

ขอรับเอกสาร / ติดต่อสอบถาม
ประเภทการติดต่อสอบถาม [*]

กรุณาเลือกประเภทการติดต่อสอบถาม

ชื่อ-สกุล [*]
สัญชาติ [*]
เพศ [*]
อีเมลแอดเดรส [*]
ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จานวนปีที่เรียน

กรุณาระบุชื่อสถานศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่หรือสา เร็จการศึกษาแล้ว

การรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ข้อสอบภาษาญี่ปุ่น NAT-TEST

อื่น ๆ

คา ถาม ฯลฯ