เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา ระดับ หนังสือที่ใช้ เนือ้ หาการเรียน JLPT
1 - 9 เดือน ระดับต้น มินนะโนะนิฮงโกะ
คันจิ
 • ไวยกรณ์พืน้ ฐาน
 • การสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • คันจิ
N5
N4
10 - 12 เดือน ระดับกลางตอนต้น ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆที่เรียนก่อนขึน้ ระดับกลาง
คันจิ
 • การใช้ความรู้ที่ได้เรียนในระดับต้น
 • ฝึกการอ่าน
 • การเขียน
 • การออกเสียง
 • คันจิ
N3
13 - 18 เดือน ระดับกลาง ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆที่เริ่มเรียนตัง้ แต่ระดับกลาง
ไวยกรณ์ N2
คันจิ N2
 • การอ่านข้อความยาว
 • การเขียน
 • การออกเสียง
 • การฟัง
 • คันจิ
N2
19 - 24 เดือน ระดับสูง มะนะโบ! นิฮงโกะโจคิว
ไวยกรณ์ N1
คันจิ N1
 • การอ่านข้อความยาว
 • บทความสัน้
 • เทคนิคในการแสดงความคิดเห็น
 • หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
 • คันจิ
N1

ตัวอย่างตารางเรียน (ห้องระดับกลาง)

ตัวอย่างตารางเรียน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
คอร์สเช้า คาบที่ 1
9:10~9:55
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คอร์สบ่าย คาบที่ 1
13:45~14:30
คอร์สเช้า คาบที่ 2
10:05~10:50
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คอร์สบ่าย คาบที่ 2
14:40~15:25
คอร์สเช้า คาบที่ 3
11:00~11:45
ไวยกรณ์ คันจิ ไวยกรณ์ คันจิ การอ่าน
คอร์สบ่าย คาบที่ 3
15:35~16:20
คอร์สเช้า คาบที่ 4
11:55~12:40
ไวยกรณ์ การฟัง ไวยกรณ์ การฟัง การเขียน
คอร์สบ่าย คาบที่ 4
16:30~17:15

กิจกรรมประจำปี

เมษายน - มิถุนายน
 • พิธีฉลองเริ่มการศึกษา
 • พิธีปฐมนิเทศ
 • ตรวจสุขภาพ
 • สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
 • สอบปลายภาค
กรกฎาคม - กันยายน
 • สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
 • สอบปลายภาค
 • กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ
 • โฮมสเตย์
 • ซังโคเฟสติวัล
 • ทัศนศึกษา, ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสายวิชาชีพ
ตุลาคม - ธันวาคม
 • พิธีฉลองเริ่มการศึกษา
 • พิธีปฐมนิเทศ
 • การเดินทางระยะสัน้ (กิจกรรมนอกเวลาเรียน)
 • ตรวจสุขภาพ
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
 • สอบปลายภาค
 • กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ
 • ทัศนศึกษา, ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสายวิชาชีพ
มกราคม - มีนาคม
 • สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
 • สอบปลายภาค
 • โฮมสเตย์
 • พิธีฉลองสำเร็จการศึกษา, ปาร์ตี ้

1ซังโคเฟสติวัล

โรงเรียนในเครือซังโคกักคุเอ็นในพืน้ ที่ใกล้เคียงจะมาร่วมกันแข่งกีฬา การแสดงและกองเชียร์ เพื่อสร้างมิตรภาพและเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเรียนชัน้ ใดโรงเรียนไหน นับเป็นกิจกรรมหลักของซังโคกักคุเอ็น

ซังโคเฟสติวัล

2กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ

อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในโตเกียวรวมทัง้ โรงเรียนสายวิชาชีพของซังโคกักคุเอ็นจะมาบ อกเล่าข้อมูลสำหรับเข้าศึกษาในสถาบันต่างๆ การใช้ชีวิตในสถาบัน ชีวิตหลังเรียนจบ นับเป็นโอกาสที่จะได้ทราบข้อมูลสำคัญ

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ

3โฮมสเตย์ที่บ้านคนญี่ปุ่น

เรามีกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปเยี่ยมเยือนบ้านคนญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมในครอบครัวคนญี่ปุ่ นทั่วไป และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างการโฮมสเตย์

โฮมสเตย์ที่บ้านคนญี่ปุ่น

4กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติได้พบปะกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นเป็นระยะด้วยเครือข่ายสถ าบันการศึกษาของซังโคกักคุเอ็น นักเรียนจะได้สอนภาษาของตนแก่คนญี่ปุ่น สอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักเรียน ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นไปในตัวด้วย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น

5ทัศนศึกษา, เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสายวิชาชีพ

นักเรียนจะมีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมและการให้บริการแบบญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนบิวตีอ้ าร์ตที่เรียนเกี่ยวกับเทคนิคด้านความงา ม เช่น การทำผม แต่งหน้า ทำเล็บ แล้วยังมีการจำลองร้านซึ่งเป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนสายวิชาชีพด้านการทำขนมและคาเฟ่ที่ ต่างมุ่งหวังจะเป็นนักทำขนมมือโปรหรือเปิดร้านกาแฟ

ทัศนศึกษา, เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสายวิชาชีพ

6กิจกรรมนอกเวลาเรียน (การเดินทางระยะสัน้ )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียว Sanko ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงโตเกียว เดินทางสะดวกสบาย มีกิจกรรมพานักเรียนไปสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเดินชมย่านชานเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ภูเขาไฟฟุจิ สวนสนุกต่างๆ

กิจกรรมนอกเวลาเรียน (การเดินทางระยะสัน้ )

วันของนักเรียนต่างชาติ

ลองมาดูกันว่านักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนสายวิชาชีพของซังโคกักคุเอ็นใช้ชีวิตใน 1 วันอย่างไร

ไทย
สุธิมา ตติยารัตน์

เคยมาเที่ยวญี่ปุ่น 8 ครัง้ ก่อนที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ชอบ

ฉันเคยมาเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวหลายครัง้ ตัง้ แต่ยังเด็ก ทำให้ชอบประเทศนี ้ ความฝันของฉันคือการเปิดร้านขนมที่กรุงเทพ

ไทย สุธิมา ตติยารัตน์

9:10 - 12:10 น. เรียนภาคปฏิบัติ
วันที่มีเรียนภาคปฏิบัติ ฉันจะตื่น 6.30 น. แล้วไปเรียน การเรียนภาคปฏิบัติจะแบ่งเป็นกลุ่มละ 4 – 6 คน พอทำเสร็จก็จะชิมตอนนัน้ เลยและแบ่งกันเอากลับบ้าน

12:30 - 13:30 น. พักกลางวัน
ในช่วงพักกลางวัน ฉันมักซือ้ อาหารจากร้านสะดวกซือ้ ที่กรุงเทพก็มีร้านสะดวกซือ้ แต่มีข้าวกล่องไม่หลากหลายเหมือนร้านสะดวกซือ้ ที่ญี่ปุ่น

14:00 - 16:00 น. รียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
บางครัง้ ฉันจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเรียนได้เข้าใจดียิ่งขึน้ เป้ าหมายในตอนนีคื้อการจำอักษรคันจิให้ได้แม่นๆ

19:00 น. พักผ่อนที่บ้าน (พักอยู่คนเดียว)
ฉันศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยใช้อินเตอร์เน็ตแล้วเลือกว่าจะอยู่ที่ไหน แถวนีมี้ตัง้ แต่ร้านกาแฟเรโทรไปจนถึงคาเฟ่ สมัยใหม่ และมีร้านอาหารอร่อยๆมากมาย

ไต้หวัน
เกา ยูเจน

อาหารและยิมนาสติก มีความสุขกับสองสิ่งที่รักที่ประเทศญี่ปุ่น

ผมเริ่มเล่นยิมนาสติกตัง้ แต่ 9 ขวบและชอบยิมนาสติกของญี่ปุ่นด้วย จึงอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและเดินทางมาที่นี่ ตอนนีมี้ทำงานพิเศษเป็นครูสอนยิมนาสติกและเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารไปในขณะเดียวกัน

ไต้หวัน เกา ยูเจน

6:00 - 7:00 น. รับประทานอาหารเช้า
ผมทำอาหารเช้ารับประทานเองเพราะอยู่ตัวคนเดียว ทุกเช้าผมจะต้องชงกาแฟแล้วรับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ เช่น สลัดหรือผลไม้

9:10 - 12:30 น. เรียนภาคปฏิบัติ
วันที่มีเรียนภาคปฏิบัติในช่วงเช้า ผมจะมาถึงโรงเรียนตอน 8.45 น. เพื่อเตรียมตัวและเริ่มเรียนในเวลา 9.10 น. พอเรียนเสร็จตอน 12.30 น. ทุกคนก็จะชิมอาหารที่ทำด้วยกัน

13:00 - 15:00 น. รียนวิชาคาเฟ่
ช่วงบ่ายเป็นการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในวงการอาหาร การแพ็กหีบห่อ การทำเครื่องดื่ม ผมชอบดื่มกาแฟ ตอนนีเ้ลยเรียนเกี่ยวกับการวาดรูปบนคาเฟ่ ลาเต้ด้วย ผมอยากเก่งมากขึน้ ไปอีก

18:00 - 20:00 น. ทำงานพิเศษ
ผมทำงานพิเศษเป็นโค้ชยิมนาสติกให้กับนักเรียนชัน้ มัธยมต้นและมัธยมปลายสัปดาห์ละสามค รัง้ ผมดีใจที่นำความสามารถทางยิมนาสติกมาใช้ประโยชน์ได้ที่ญี่ปุ่น