Yêu cầu tài liệu – Liên hệ

Vui lòng liên lạc bằng mẫu thư dưới đây để liên hệ và yêu cầu tài liệu chi tiết về Trường Nhật ngữ Sanko Tokyo. Trường hợp yêu cầu tài liệu, chúng tôi sẽ gửi lại đường link để bạn tải tài liệu xuống.

※ Nhất định phải nhập đối với mục “Bắt buộc”.

Yêu cầu tài liệu – Liên hệ
Loại nội dung liên hệ [Bắt buộc]

Vui lòng chọn loại nội dung liên hệ.

Họ tên [Bắt buộc]
Quốc tịch [Bắt buộc]
Giới tính [Bắt buộc]
Địa chỉ email [Bắt buộc]
Quá trình học tiếng Nhật

Số năm học

Vui lòng nhập tên cơ quan đào tạo tiếng Nhật bạn đang theo học hoặc đã tốt nghiệp.

Chứng nhận năng lực tiếng Nhật

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Kỳ thi tiếng Nhật NAT-Test

Khác

Câu hỏi v.v…